Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERA WYDAWANEGO PRZEZ GABINET KOSMETYKI ESTETYCZNEJ KWINTESENCJA KOBIECOŚCI KAMILA ŁAGOWSKA, UL. STAWIGUDZKA 8C/D 10-687 OLSZTYN

Regulamin sprzedaży i realizacji vouchera („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klienta oraz zasady otrzymywania i korzystania z vouchera wydanego przez Gabinet Kosmetyki Estetycznej Kwintesencja Kobiecości Kamila Łagowska, ul. Stawigudzka 8C/D, 10-687 Olsztyn.

DEFINICJE

1. Gabinet Kosmetyki Estetycznej Kwintesencja Kobiecości Kamila Łagowska, ul. Stawigudzka 8C/D, 10-687 Olsztyn, nazywany dalej Salon kosmetyczny Kwintesencja Kobiecości.

2. Klient – konsument (osoba prywatna) lub firma, dokonujący zakupu Vouchera.

3. Właściciel Vouchera lub Posiadacz – osoba wskazana z imienia i nazwiska, a w przypadku voucherów na okaziciela – osoba okazująca zaproszenie na miejscu w Gabinecie Kosmetyki Estetycznej Kwintesencja Kobiecości Kamila Łagowska, ul. Stawigudzka 8C/D 10-687 Olsztyn celem realizacji usługi.

4. Konsument - osoba fizyczna, dokonująca zakupu vouchera, zgodnie z definicją w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

5. Voucher – zaproszenie na okaziciela lub zawierające imię i nazwisko, wystawione przez Gabinet Kosmetyki Estetycznej Kwintesencja Kobiecości Kamila Łagowska, ul. Stawigudzka 8C/D 10-687 Olsztyn uprawniający do bezgotówkowej realizacji usługi.

§ 1

1. Voucher jest zaproszeniem imiennym lub na okaziciela, wystawianym przez Salon kosmetyczny Kwintesencja Kobiecości, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wydawanym w formie papierowego zaproszenia, zawierającego, zawierającym rodzaj usługi świadczonej przez Salon kosmetyczny Kwintesencja Kobiecości.

2. Limit kwotowy na Voucherze wyrażony jest w złotych polskich (PLN) i stanowi maksymalną wartość usługi, którą Posiadacz może zrealizować.

3. Termin ważności Vouchera wynosi jeden rok od daty zakupu. W przypadku niewykorzystania vouchera w terminie jego ważność wygasa.

4. Klientem jest osoba fizyczna lub prawna, która dokonała zakupu vouchera.

5. Voucher nie spełniający wymogów wskazanych w pkt 1, 2 oraz 3 jest nieważny.

6. Typy voucherów, dostępne w Salonie kosmetycznym Kwintesencja Kobiecości:

a) Wybrany rytuał na ciało - cena 190 zł

b) Wybrany zabieg na twarz marką Phyris - cena 160 zł

c) Wybrany zabieg na twarz marką Phyris - cena 190 zł

d) Wybrany masaż 60 minut - cena 120 zł

7. Klient w momencie zakupu vouchera deklaruje jego typ.

§ 2

1. Sprzedaż voucherów jest prowadzona na miejscu w Salonie kosmetycznym

Kwintesencja Kobiecości lub poprzez zakup on-line (adres strony).

2. Klient ustala sposób doręczenia vouchera.

a. Poprzez odbiór osobisty w Salonie kosmetycznym Kwintesencja Kobiecości

b. Poprzez wysyłkę na wskazany przez klienta adres.

3. Płatność za voucher może być dokonywana przez klienta osobiście w Salonie kosmetycznym Kwintesencja Kobiecości gotówką, kartą płatniczą lub kredytową.

4. W przypadku zakupu on-line płatność za voucher dokonywana jest przez klienta przelewem na wskazany numer rachunku bankowego mBank 91 1140 2004 0000 3902 7726 3181.

5. Po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym, Salon kosmetyczny Kwintesencja Kobiecości przesyła Voucher (nie później niż 5 dni od zaksięgowania) pocztą lub przesyłką kurierską na adres podany przez Klienta, bądź ustala z Klientem indywidualny sposób dostarczenia Vouchera.

6. Koszt dostarczenia vouchera pokrywa Klient.

7. Voucher nie może być wykorzystany w częściach, nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Vouchera, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość usługi. Jeśli wartość usługi jest wyższa od wartości Vouchera, Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę.

§ 3

1. Klientowi będącemu Konsumentem, który nabył voucher on-line przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu vouchera bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dostarczenia vouchera.

2. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia Konsument nie ponosi kosztów odstąpienia, z wyjątkiem kosztów określonych w: art. 33 ustawy – tj. dodatkowych kosztów poniesionych przez Salon kosmetyczny Kwintesencja Kobiecości, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia vouchera inny niż najtańszy sposób dostarczenia.

§ 4

1. Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Salon kosmetyczny Kwintesencja Kobiecości zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, Klient powinien zgłosić bezpośrednio do Gabinetu Kosmetyki Estetycznej Kwintesencja Kobiecości Kamila Łagowska, ul. Stawigudzka 8C/D 10-687 Olsztyn w dniu skorzystania z vouchera, bezpośrednio po zabiegu.

2. Reklamacje opisane w pkt. 1 będą rozpatrywane przez Gabinet Kosmetyki Estetycznej Kwintesencja Kobiecości Kamila Łagowska, ul. Stawigudzka 8C/D 10-687 Olsztyn w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpływu.

3. Klient otrzyma informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie (o ile Klient wskazał adres korespondencyjny) lub e-mail.

§ 5

1. Administratorem danych osobowych jest Gabinet Kosmetyki Estetycznej Kwintesencja Kobiecości Kamila Łagowska z siedzibą w Olsztynie ul. Stawigudzka 8c lokal D, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

3. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do usług rozpoczętych przed zmianą, stosuje się postanowienia dotychczasowe (zasady obowiązujące w momencie zamówienia usługi), chyba, że zmiana jest korzystniejsza dla konsumenta.

4. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2018.